آزمون های هماهنگ مسد

یکی از ابزارهای ارزیابی از عملکرد دانش آموزان ، استفاده از آزمون های چهارگزینه ای (مداد کاغذی) می باشد.مجموعه ی مسد در پایان هر ماه یک آزمون استاندارد و چهارگزینه ای را در سطح مدارس برگزار می نماید.

هدف از برگزاری این آزمون بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و ارائه ی اطلاعات مناسب به اولیاء و معلمین می باشد. طراحی سوالات آزمون در دپارتمان های آموزشی انجام می شود.